Obchodní podmínky - 1.1.2016

OBECNÁ   USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího (provozovatele interentových stránek www.zazitkovelety.cz), kterým jsou obchodní společnosti

BIPLANE s.r.o Neratov 38, 53341 Lázně Bohdaneč, IČO: 28826817, DIČ: CZ28826817 a

Dvouplošník s.r.o. Neratov 38, 53341 Lázně Bohdaneč, IČO: 60912804,  

uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek www.zazitkovelety.cz.

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zazitkovelety.cz - let dvouplošníkem a akrobatický let dvouplošníkem.  Kupující učiněním objednávky v internetovém obchodě www. zazitkovelety.cz stvrzuje, že bezvýhradně akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky vyhlášené dodavatelem. Vztahy mezi kupujícím a dodavatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě smluvní strany.

 

I. Vymezení pojmů

 

  1. 1.     Spotřebitelská smlouva


Jedná se o kupní smlouvu, smlouvu o dílo, případně o jakoukoliv jinou smlouvu (dále jen smlouva), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel.

 

  1. 2.     Kupující 


a)
 Jde o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
b) Jde o podnikatele, který užívá služby či nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito službami nebo výrobky.

 

  1. 3.     Dodavatel


Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jde o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby nebo dodává kupujícímu výrobky.

 

  1. 4.     Internetový Obchod


Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu dodavatelem, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícímu.

 

  1. 5.     Spotřebitelská smlouva uzavíraná prostřednictvím internetu


Smlouva, pro jejíž uzavření byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu smlouvy informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry, dobrých mravů a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

 

  1. 6.     Uzavření smlouvy


Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a dodavatelem vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

 

II. Informace o uzavřené spotřebitelské smlouvě

 

  1. 1.     Obecné informace


a) Veškeré objednávky podané jedním z níže uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
b) Objednávka je návrhem smlouvy. Smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání Zážitkového letu dodavatelem je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři (pokud není dohodnuto jinak).

e) Vlastnické právo k Zážitkovému letu přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením smluvní ceny.

f) Platnost Zážitkového letu dodavatele je ukončena okamžikem využití objednané služby nebo vypršením doby platnosti Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu), která činí 12 měsíců ode dne vystavení Zážitkového letu. Prodloužení či vystavení duplikátu je zpoplatněno administrativním poplatkem 500,- Kč, který musí být Klientem či držitelem certifikátu předem uhrazen.
g) Vyplněním objednávkového formuláře, či jakékoliv jiné závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.zazitkovelety.cz, dává kupující bezvýhradný souhlas dodavateli ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. 

h) Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně jedné ze smluvních stran, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. 
i) Uzavřená smlouva je dodavatelem služby archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně, dle potřeby editovat.

 

  1. 2.     Ochrana osobních údajů


a) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz, se zavazuje respektovat a chránit vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
b) Osobní a fakturační údaje, potřebné pro komunikaci s objednávajícím (kupujícím) i příjemcem služeb, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz si vyhrazuje právo s použitím těchto údajů informovat kupujícího o připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. 

c) Objednáním Zážitkového letu objednávající (kupující) souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou. 

d) V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od kupujícího, tak kupující prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejich osobních údajů. 

e) Webové stránky provozovatele internetového obchodu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a provozovatel internetového obchodu není odpovědný za obsah těchto webových stránek a za služby nabízené na těchto webových stránkách.

 

III. Objednání zboží a služeb

 

Objednaní zboží nebo služeb dodavatele, jenž opravňuje držitele k plnému využití daných služeb, lze realizovat těmito způsoby:

 

  1. 1.     Objednávky 


a) Prostřednictvím objednávkového formuláře na www.zazitkovelety.cz 
b) Elektronickou poštou na adrese: info@zazitkovelety.cz

 c) Telefonicky na telefonním čísle: +420 777 100 121.

 

  1. 2.     Potvrzení objednávky


Objednávka je přijata do 10 minut od odeslání objednatelem (kupujícím), potvrzení přijetí objednávky následuje elektronicky na e-mailovou adresu zadanou objednavatelem (kupujícím).

 

IV. Balné, dopravné a způsob převzetí

 

Dodavatel se zavazuje dodat Zážitkový let (dárkový poukaz/certifikát) kupujícímu nebo třetí osobě uvedené v objednávce na místo uvedené v objednávce. Místem dodání je místo takto označené objednatelem (kupujícím) v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce nebo dalších výše uvedených možnostech realizace objednávky. Za doručení Zážitkového letu kupujícímu se považuje jeho převzetí objednavatelem (kupujícím) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí Zážitkového letu od dopravce nebo při osobním odběru.

 

V. Plnění služeb dodavatelem

 

Objednaná a zaplacená služba bude poskytnuta držiteli Zážitkového letu nebo osobě uvedené při rezervaci termínu Zážitkového letu, může být převedena na další (třetí) osobu, přičemž převádějící Zážitkového letu  je povinen informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednatel (kupující) služeb uzavřel se společností dodavatele, a to až do chvíle, kdy oprávněná osoba uplatní vůči dodavateli služeb nárok na poskytnutí služeb. Nárok na reklamní let nemůže být jakýmkoliv způsobem směněn za peníze.

 

VI. Platnost Zážitkového letu

 

Platnost Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu)  je 12 měsíců ode dne vystavení. Po vypršení této lhůty si provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz vyhrazuje právo nevytvořit rezervaci termínu na základě propadlého Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu). Platnost Zážitkového letu  je možné prodloužit o 3 měsíce na základě úhrady jednorázového smluvního poplatku ve výši 500Kč, a to nejpozději v den skončení platnosti Zážitkového letu. Certifikát po době platnosti je za výjimečných okolností možno prodloužit písemnou žádostí a uhrazením poplatku 1000Kč. Certifiká starší 18ti měsíců, lze za výjiečných okolností prodloužit písemnou žádostí a uhrazením poplatku 2000Kč. Cerifikát starší 24měsíců již není možné dále prodloužit. Dodavatel si vyhrazuje právo posoudit zda certifikát prodlouží či nikoliv.

 

VII. Cena a platební podmínky

 

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně objednaných služeb Zážitkové letu (dárkového poukazu/certifikátu), které zprostředkuje provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz. a které budou poskytnuty příjemci služby. Tato cena je uvedena na www.zazitkovelety.cz, dále v závazné objednávce nebo sdělena telefonicky při telefonické objednávce, přičemž platí cena uvedená v okamžik uzavření kupní smlouvy. Cena je vždy uvedena s DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na adrese www.zazitkovelety.cz. Jiné způsoby úhrady jsou možné pouze po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem dodavatele.

 

VIII. Zpoplatnění dopravy a balného

 

Ke kupní ceně bude připočten paušální poplatek stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a v závislosti na výši ceny zboží. 
a) poštovné není dodavatelem účtováno v případě využití rozvozu Zážitkového letu  (pouze při osobním odběru)

b) poštovné v jednorázové výši 350,--Kč je dodavatelem účtováno v případě využití dopravy pomocí kurýrní služby či České pošty 

d) balné není dodavatelem zpoplatněno

 

IX. Dodání zboží – Zážitkového letu

 

Objednaný Zážitkový let (dárkový poukaz/certifikát) je expedován nejpozději do 2 pracovních dnů po splnění těchto podmínek: 

a) potvrzení přijetí objednávky 

b) provedení dohodnutého způsobu platby dodavateli resp. úplná úhrada služeb dodavatele

 

Doručení na dobírku případně bez dobírky 

Zboží je standardně zasíláno externím dopravcem (Česká pošta, s.p.) na dobírku nebo bez dobírky. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá v poštovní schránce lístek s telefonním číslem pobočky (v případě doručovatele České pošty, s.p.), do jehož regionu adresát patří. Kupující může zavolat na uvedené telefonní číslo a dohodnout čas a místo dodání, dle potřeby. Po dobu 7 dnů je zásilka kupujícího uskladněna na pobočce dopravce (České pošty, s.p.).

 

X. Storno objednávky

 

Ze strany dodavatele

a) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz může odstoupit od smlouvy bez náhrady škody v případě vypršení platnosti Zážitkového letu, která je vyznačena na dárkovém certifikátu. Po propadnutí Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu) lze dárkový poukaz prodloužit na další 3 měsíce za smluvní částku 500,-- Kč bez DPH. Prodloužení platnosti je nutné dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v den propadnutí Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu).
b) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz může odstoupit od smlouvy v případě zrušení nebo neposkytnutí služeb poskytovaných externími dodavateli, a to s nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původní sjednané služby za Zážitkový let (dárkového poukazu/certifikátu). O zrušení služeb za Zážitkový let (dárkový poukaz/certifikát) je provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz povinen kupujícího informovat nejpozději v den rezervace termínu na uplatnění Zážitkového letu.
c) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností příjemce služby (kupujícího) stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody. 
d) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to s plnou peněžitou náhradou v hodnotě Zážitkové letu (dárkového poukazu/certifikátu).

Ze strany kupujícího

a) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy v případě hrubého a prokazatelného porušení povinností provozovatele internetových stránek www.zazitkovelety.cz.
b) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy dle Občanského zákoníku - spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá, § 53 odstavec 7, a to do 14 dnů pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu. V tomto případě má příjemce právo na odstoupení od smlouvy bez nutnosti uvádění důvodu. Prodávající vrátí částku rovnající se kupní ceně na účet uvedený kupujícm do 10ti pracovních dnů od přijetí "odstoupení od smlouvy a doruční vydaného certifikátu".

c) Příjemce služby může odstoupit od smlouvy z důvodů porušení povinností kupujícího stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody. Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné od smlouvy odstoupit.

 

XI. Rezervace termínu a zrušení rezervace

 

Rezervace termínu

Rezervace termínu na uplatnění Zážitkového letu a místa jeho konání musí být sjednána s provozovatelem internetových stránek www.zazitkovelety.cz do data platnosti Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu) který je 12 měsíců od data vydání na dárkovém poukazu se jménem, názvem a ID Zážitkového letu. Po marném uplynutí této lhůty již provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz nemůže zaručit poskytnutí objednané služby. Rezervaci termínu a místa konání aktivity Zážitkového letu  se provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz zavazuje zabezpečit kupujícímu nebo osobě uvedené v objednávce služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná. Je nutné, aby objednávka rezervace termínu a místa konání byla provedena nejméně 1 týden před samotným uskutečněním Zážitkového letu (aktivity).

Rezervace je nutno provádět na web adrese: http://www.zazitkovelety.cz/rezervace-vaseho-letu/

 

Zrušení rezervace


Ze strany společnosti dodavatele:

a) Rezervaci termínu je možné zrušit nejpozději 1 pracovní den (do 18:00 hod.) před sjednaným termínem rezervace. Kupující má právo na sjednání nového termínu rezervace v rámci platnosti Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu). Kupující má v tomto případě právo sjednat nový termín realizace Zážitkového letu v rámci platnosti Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu).

b) Při zrušení rezervace kvůli nepřízni počasí/vyšší moc (pokud má vliv na uskutečnění objednané služby Zážitkového letu) má kupující Zážitkového letu  právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti Zážitkového letu  bez náhrady škody. 
c) Při zrušení rezervace z důvodu technických nebo zdravotních problémů na straně provozovatele služby nebo dodavatele má kupující Zážitkového letu  právo na sjednání nového termínu v rámci platnosti Zážitkového letu  bez náhrady škody.

 

Ze strany kupujícího (objednavatele): 

a) Rezervaci termínu na uplatnění Zážitkového letu  je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny (do 12:00 hod.) před sjednaným termínem rezervované aktivity Zážitkového letu a sjednat termín nový v rámci platnosti Zážitkového letu (dárkového poukazu/certifikátu).

b) Zruší-li kupující (objednavatel) termín rezervace ve lhůtě kratší než 2 dny před sjednaným termínem rezervace, je sjednaný termín rezervace považován za uskutečněný a dodavateli náleží náhrada škody ve výši 100 % kupní ceny   Zážitkového letu.  

 

XII. Uplatnění reklamace

 

a) Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz je povinen zajistit osobě uvedené v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v zážitkovém letu   v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Jakékoliv reklamace musí kupující uplatnit písemně u provozovatele internetových stránek www.zazitkovelety.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od uskutečnění služby. Provozovatel internetových stránek www.zazitkovelety.cz je povinen oznámit kupujícímu své stanovisko k porušení povinností nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění reklamace. Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli provozovatele internetových stránek www.zazitkovelety.cz, v jejichž důsledku příjemce služby (kupující) nebo další osoby jím určené, plně nevyčerpali zaplacené služby, nevzniká příjemci služby (kupujícímu) nárok na slevu z ceny těchto služeb (pokud není dohodnuto jinak).

 b) Písemné uplatnění reklamace se u provozovatele internetových stránek www.zazitkovelety.cz se uplatňuje u společnosti, která zážitek prodala a fakturovala (uvedená jako dodavatel na faktuře). Všechny lety na internetových stránkách www.zazitkovelety.cz jsou realizovány společností BIPLANE s.r.o vyjma zážitků uvedených v bodě c), které prodává společnost Dvouplošník s.r.o.

c) Uvedené zážitky prodává společnost Dvouplošník s.r.o. ,  IČ: 609 12 804, se sídlem Neratov 38, 53341 Lázně Bohdaneč.

- Let dvouplošníkem Boeing Stearmann
- Zážitkový let dvouplošníkem Bücker Jungmann (replika) - Trutnov
- Vyhlídkový let letadlem North American T6/SNJ5 TEXAN
- Tandem paragliding
- Motorové rogalo Podhořany

Tandem Paragliding Beskydy

 

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávkového formuláře kupující bezvýhradně přijímá veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží nebo služeb včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.zazitkovelety.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Zážitkové lety jsou lety prováděné jednotlivými provozovateli jako lety za úhradu nákladů s letem spojených. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.12.2020.